Kompletny Asortyment Roślin dla zieleni Publicznej

Ogolne Warunki Sprzedazy

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i Szkółkarstwa (ANTHOS)

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 

 

1.         Zastosowanie

1.1    Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie odnośnie umów, w przypadku których jedna ze stron była członkiem stowarzyszenia Anthos w chwili zawierania umowy, przy czym w ramach niniejszych ogólnych warunków za członków uważa się także spółki związane bezpośrednio lub pośrednio z przedsiębiorstwem będącym członkiem stowarzyszenia Anthos (np. spółki stowarzyszone, zależne lub macierzyste członka).

1.2    Jeśli na niniejsze warunki powołano się w umowie, w przypadku której żadna ze stron nie jest członkiem stowarzyszenia Anthos, wówczas wzmiankowane poniżej warunki nie znajdują zastosowania i jednocześnie jest mowa o naruszeniu przepisów i ustawy o prawie autorskim.

1.3    Niniejsze warunki ogólne regulują wszelkie kwestie związane ze wszystkimi ofertami złożonymi przez Sprzedawcę oraz wszystkimi zawartymi z nim umowami kupna i ich realizacją.

1.4    Wyraźnie wyklucza się zastosowanie warunków ogólnych stosowanych przez Nabywcę.

1.5    Odwołanie w zakresie odstępstwa od niniejszych warunków może zostać złożone jedynie, jeśli Sprzedawca wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie i odnosi się wyłącznie do danej umowy.

1.6    Jeśli niniejsze warunki ogólne zostaną sporządzone w języku innym niż język niderlandzki, w razie jakichkolwiek sporów moc nadrzędną ma zawsze wersja niderlandzka.

1.7    Pod pojęciem ‘w formie pisemnej’ w niniejszych Warunkach Ogólnych rozumie się: drogą listowną, telefaksem lub drogą elektroniczną.

 

2.    Oferty i powstawanie umów

2.1    Wszystkie oferty oraz cenniki przedstawiane przez Sprzedawcę są całkowicie niezobowiązujące.  

2.2    Umowa powstaje po raz pierwszy, kiedy sprzedający pisemnie potwierdził zlecenie i jednocześnie sprzedający zaakceptował pisemnie ewentualnie ustalone zabezpieczenie płatności, do której zalicza się nieodwołalna (potwierdzona) Akredytywa.  Każda umowa jest zawierana przez sprzedającego pod warunkiem jej rozwiązania polegającym na tym, że kupujący okaże się posiadać wystarczający kredyt celem realizacji pieniężnych zobowiązań wypływających z umowy, co pozostaje wyłącznie do oceny dla ubezpieczyciela kredytowego sprzedającego

2.3    Wszelkie późniejsze dodatkowe ustalenia lub zmiany, jak również ustne obietnice poczynione przez pracowników Sprzedawcy lub w jego imieniu przez jego agentów lub innych pracujących dla niego przedstawicieli, zobowiązują Sprzedawcę wyłącznie od momentu, w którym zostaną one potwierdzone przez niego na piśmie.

 

3.    Ceny

3.1    Wszystkie ceny towarów określane są w ustalonej walucie, nie zawierają podatku obrotowego i zostały oparte na bazie loco fabryka, (oznaczone miejsce), Holandia  (EXW, Incoterms 2010), chyba że pisemnie ustalono inaczej.

3.2    Jeśli po potwierdzeniu zamówienia, lecz przed dostawą towarów, ulegnie zmianie jeden lub więcej czynników decydujących o cenie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania odpowiednich zmian w ustalonych cenach.

3.3    Koszty z tytułu transportu, opakowania, ubezpieczenia i kontroli przez Służbę ds. Wykrywania i Zwalczania Chorób Roślin oraz/lub Holenderski Powszechny Urząd Jakości (hol. Naktuinbouw) pokrywa Nabywca. Koszty wszelkich opłaty i/lub podatków, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, które są lub będą należne w związku z umową zawartą między Sprzedawcą a Nabywcą, pokrywa wyłącznie i w pełni Nabywca. Koszty te nie mogą być potrącone od kwot należnych Sprzedawcy.

3.4    Jeśli Sprzedający i Kupujący ustalą, że cena sprzedaży jest w innej walucie niż w Euro, wówczas obowiązuje wartość kursu wymiany Euro w dniu potwierdzenia zamówienia.

 

4.         Zapłata

4.1    O ile strony nie uzgodniły pisemnie inaczej, zapłata z tytułu towarów sprzedawanych przez Sprzedającego powinna mieć miejsce w ustalonej walucie w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

4.2    Datą zapłaty jest data walutowania, odpowiadająca momentowi, w którym Sprzedający otrzyma zapłatę. W przypadku zapłaty przelewem bankowym jako datę zapłaty uznaje się moment zapisu po stronie „ma” na rachunku bankowym Sprzedającego.

4.2    Nabywca nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek odliczeń, odroczeń lub zmniejszania należnej kwoty. Wyraźnie wyklucza się także odwołanie do rozliczenia, chyba że ustalono inaczej. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty Nabywca począwszy od upłynięcia terminu zapłaty dopuszcza się w myśl prawa zaniedbania.  Sprzedawca ma prawo od pierwszego dnia trwania w zwłoce doliczyć do należnej kwoty odsetki ustawowe z tytułu transakcji handlowych, przy czym wszelkie koszty egzekucji spłaty (zarówno sądowe, jak i pozasądowe) są na rachunek kupującego, w wysokości co najmniej 15% niespłaconej kwoty, z minimalną sumą wynoszącą 250 Euro. 

4.4    Jeśli zamówienie realizowane jest w częściach, Sprzedawca ma prawo wymagać zapłaty z tytułu poszczególnych dostaw cząstkowych zanim przystąpi do realizacji kolejnych dostaw.

4.5    W momencie zawarcia umowy lub po jej zawarciu Sprzedawca ma prawo, przed przystąpieniem do jej (dalszej) realizacji, zażądać od Nabywcy zabezpieczenia, iż dopełnione zostaną zarówno zobowiązania związane z płatnościami, jak i inne zobowiązania wynikające z danej umowy. Jeśli Nabywca odmówi udzielenia takiego zabezpieczenia, Sprzedawca ma prawo zawiesić swoje zobowiązania i w rezultacie rozwiązać umowę bez konieczności zawiadomienia o nienależytym wykonaniu umowy lub bez pośrednictwa sądu. Wszystko powyższe pozostaje bez wpływu na prawo Sprzedawcy do odszkodowania z tytułu ewentualnych poniesionych przez niego szkód.

4.6    Sprzedający ma prawo, niezależnie od odmiennego przeznaczenia opłaty Nabywcy, aby w pierwszej kolejności rozliczyć się za poprzednie zaległości. Jeśli doszło już do powstania kosztów i odsetek, wówczas w oparciu o opłatę są rozliczane najpierw koszty, następnie odsetki a dopiero potem suma główna.

 

5.         Dostawa

5.1    O ile nie ustalono inaczej, wszystkie dostawy odbywają się z zakładu, (miejsce siedziby), Holandia (EXW, Incoterms 2000).        

5.2    Mimo iż dołoży się wszelkich starań, aby dotrzymany został podany czas dostawy, jest on jedynie czasem orientacyjnym i nie można postrzegać go jako terminu końcowego.  Sprzedawca nie popełnia zaniedbania w odniesieniu do czasu dostawy do momentu, w którym Nabywca stwierdzi na piśmie fakt zwłoki, dając przy tym możliwość realizacji dostawy w rozsądnym terminie oraz nie obarczając Sprzedawcy żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

5.3    Ustalony okres dostawy jest liczony od momentu zawarcia umowy zgodnie z artykułem 2.2.

5.4    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieterminową dostawą, jeśli i o ile spowodowana jest ona okolicznościami, nie wchodzącymi w zakres kosztów i ryzyka Sprzedawcy, za które uważa się również nieterminową realizację dostawy przez dostawców lub jej brak.

5.5    Niewypełnienie przez Nabywcę (na czas) zobowiązań płatniczych powoduje zawieszenie obowiązku realizacji dostawy przez Sprzedawcę.

5.6    O ile nie zostały ustalone żadne terminy dostaw a dostawa ma miejsce na zamówienie, wówczas Sprzedający ma prawo zrealizować dostawy jesienne przed 15 grudnia danego roku a dostawy wiosenne po 1 kwietnia.

5.7    Rośliny posiadające korzenie muszą być dostarczone przed 15 kwietnia, a rośliny doniczkowe i kontenerowe przed 15 maja. Sytuacje odbiegające od normy należy zgłaszać pisemnie. W przypadku dostaw na zamówienie Sprzedający ma zawsze prawdo dostarczyć rośliny kontenerowe i doniczkowe po 15 maja. W przypadku umów zawieranych po 15 maja Sprzedający ma prawo do dostawy w ciągu 14 dni.

5.8    W razie wniosku o przesunięcie dostawy jesiennej po 15 grudnia, cena zostanie podwyższona o 3%.

5.9    W przypadku wniosku o przesunięcie dostawy wiosennej na jesień, wszystkie poczynione koszty w ramach realizacji przedmiotowego wniosku są na poczet odbiorcy. Ponadto odbiorcy zostanie w tym momencie naliczone od razu przynajmniej 50% sumy faktury.

5.10    Sprzedający zachowuje sobie prawo do dostaw cząstkowych, w takim przypadku w stosunku do każdej dostawy cząstkowej znajdują zastosowanie opisane w artykule 4 warunki(zapłaty).

 

6. Siła wyższa

6.1    W przypadku siły wyższej, za którą uznaje się m.in. nieurodzaj, wirusy, klęski żywiołowe, strajki pracowników, pożar, utrudnienia związane z wwozem i wywozem towarów, a także w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających (terminową) realizację zapisów umowy przez Sprzedawcę, ma on prawo zadecydować (informując o tym na piśmie) o całkowitym lub częściowym rozwiązaniu umowy bądź o zawieszeniu realizacji zapisów umowy do momentu zakończenia trwania siły wyższej. Wszystko powyższe bez pośrednictwa sądu i bez jakiejkolwiek możliwości roszczenia odszkodowania od Sprzedawcy.

6.2    Jeśli umowa została już częściowo zrealizowana przez Sprzedawcę, Nabywca ma obowiązek dokonania zapłaty z tytułu dostarczonych towarów.

 

7. Reklamacje

7.1    W momencie odbioru Nabywca ma obowiązek sprawdzenia towaru pod kątem widocznych i/lub możliwych do stwierdzenia wad. Za powyższe uznaje się wady, które można stwierdzić na podstawie normalnego postrzegania zmysłowego lub prostej kontroli wyrywkowej. Ponadto Nabywca ma obowiązek sprawdzić, czy dostarczone towary spełniają również pozostałe warunku określone w zamówieniu. W razie niedopełnienia obowiązku kontroli Nabywca traci prawo do wszelkich ewentualnych roszczeń wobec Sprzedawcy.

7.2    Jeśli liczba, ilość lub ciężar dostarczonego towaru nie zgadza się z poczynionymi ustaleniami w stopniu mniejszym niż 10%, Nabywca mimo wszystko ma obowiązek zaakceptować dostawę.

7.3    Reklamacje dotyczące jakości i ilości dostarczonych towarów należy zgłaszać pisemnie najpóźniej w ciągu ośmiu dni kalendarzowych od momentu dostawy. O wadach wykrytych w późniejszym stadium (wadach niewidocznych) należy powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu, a w każdym razie przed końcem pierwszego sezonu produkcyjnego po dostawie. W przypadku przekroczenia powyższych terminów Nabywca zobowiązany jest do zatwierdzenia odbioru dostarczonego towaru, a wszelkie reklamacje nie będą już rozpatrywane.

7.4    Skarga powinna zawierać opis wady, a na pierwsze wezwanie Sprzedawcy należy umożliwić mu dokonanie kontroli wady.

Nabywca ma obowiązek zgodzić się na to, aby Sprzedawca zlecił przeprowadzenie inspekcji dostarczonych towarów odpowiednim specjalistom lub niezależnym organom kontrolnym. W przypadku orzeczenia zasadności reklamacji przez specjalistę, koszty inspekcji pokrywa Sprzedawca. W innym przypadku koszty te pokrywa Nabywca.

7.5    Jeśli Nabywca na czas zawiadomi Sprzedawcę o wystąpieniu wady, a ten uzna daną wadę za zasadną, ma on wtedy wyłącznie obowiązek dostarczenia brakującego towaru lub dokonania jego wymiany bądź zwrotu odpowiedniej części kwoty zakupu.

7.6    Złożenie skargi nie powoduje zawieszenia zobowiązań płatniczych spoczywających na Nabywcy, chyba że Sprzedawca wyraźnie zgadza się na takie zawieszenie.

7.7    Transport zwrotny odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy i może mieć miejsce wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy.

 

8.    Odpowiedzialność

8.1    Sprzedawca w żadnym wypadku nie odpowiada za wyniki uprawy dostarczonych towarów. W każdym przypadku Nabywca ponosi odpowiedzialność za dokonanie oceny, czy warunki (również klimatyczne) są odpowiednie do uprawy dostarczonych towarów.

8.2    Sprzedawca zapewnia autentyczność rodzaju dostarczonych przez niego roślin.

8.3    Nazwy roślin są podawane zgodnie z Zestawem Nazw Roślin Drzewo-podobnych oraz Zestawem Nazw Roślin Stałych opracowywanych przez PPO w Lisse.

8.4    Za wyjątkiem odpowiedzialności prawnej na podstawie obligatoryjnych przepisów prawa i z wyłączeniem własnej winy lub poważnego błędu, wyklucza się każdą odpowiedzialność Sprzedawcy spoczywającą z tytułu jakiegokolwiek innego rodzaju szkody, pod pojęciem której rozumie się jakąkolwiek szkodę bezpośrednią, szkodę wynikową, szkodę niematerialną, szkodę zakładową, szkodę na rzecz środowiska naturalnego, szkodę związaną z utratą zysku bądź szkodę będącą skutkiem odpowiedzialności w stosunku do stron trzecich.

8.5    Jeśli i o ile, mimo ustaleń zawartych w artykule 8.4, na Sprzedawcy spoczywałaby jakakolwiek odpowiedzialność, niezależnie od tego na jakiej podstawie, wówczas odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do kwoty równej zafakturowanej wartości netto dostarczonych towarów.

8.6    Nabywca zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za roszczenia podmiotów trzecich, polegających na zwrocie kosztów z tytułu szkód, za które Sprzedawca nie jest odpowiedzialny w myśl niniejszych warunków.

 

9. Unieważnienie

9.1    Sprzedawca ma prawo do unieważnienia zamówienia, jeśli w momencie dostawy Nabywca nie dopełnił jeszcze poprzednich zobowiązań płatniczych na rzecz Sprzedawcy lub innych wierzycieli. Sprzedawca może skorzystać z tego prawa również, jeśli uzna, że informacje dotyczące zdolności kredytowych Nabywcy są niewystarczające. Nabywca nie ma żadnych praw odnośnie tego rodzaju unieważnień i w żadnym przypadku nie może on obciążać Sprzedawcy odpowiedzialnością z tego tytułu.

9.2    Unieważnienie zamówienia przez Nabywcę jest z reguły niemożliwe. Jeśli Nabywca, niezależnie od przyczyny, unieważni całość lub część zamówienia, Sprzedawca jest zobowiązany zaakceptować ten fakt wyłącznie wówczas, jeśli towary nie zostały już oddane przewoźnikowi do transportu i pod warunkiem, że odbiorca końcowy zapłaci odszkodowanie w wysokości co najmniej 30% zafakturowanej wartości anulowanych towarów powiększonej o podatek VAT. Ponadto Sprzedawca ma w takim przypadku prawo do naliczenia wszelkich kosztów (m.in. kosztów przygotowania, zadbania, magazynowania itp.) poczynionych do danej chwili, nie umniejszając prawa Sprzedającego do wyrównania za poniesione straty zysku i pozostałe straty.

9.3    Nabywca ma obowiązek odebrania zakupionych towarów w momencie, w którym zostaną mu one udostępnione. W razie odmowy przyjęcia towarów przez Nabywcę, Sprzedawca ma prawo sprzedać dane przedmioty w innym miejscu, przy czym Nabywca odpowiada za różnice cenowe, jak również za wszelkie pozostałe koszty, które ponosi Sprzedawca, m.in. z tytułu kosztów magazynowania.

 

10. Zachowanie prawa własności

10.1    Prawo własności związane z towarami dostarczonymi przez Sprzedawcę przechodzi na Nabywcę dopiero w momencie całkowitej spłaty wszystkich zafakturowanych kwot wraz z ewentualnymi odsetkami, karami i kosztami, jak również spłaty wszystkich roszczeń z tytułu niedopełnienia zobowiązań Nabywcy, które wynikają z umowy lub innych umów. Przekazanie czeku lub innego dokumentu handlowego nie jest postrzegane w tym kontekście jako zapłata.

10.2    Sprzedawca ma prawo do natychmiastowego odebrania sprzedanych towarów, jeśli Nabywca w jakikolwiek sposób nie dopełnia swoich zobowiązań (płatniczych). W takim przypadku, w celu odzyskania danych towarów, Nabywca jest zobowiązany do udzielenia Sprzedawcy dostępu do swoich terenów i budynków.

10.3    Nabywca zobowiązany jest przechowywać towary objęte prawem własności oddzielnie od pozostałych towarów, tak aby móc odróżnić towary należące do Sprzedawcy.

10.4    Tak długo, jak na dostarczonych towarach spoczywa prawo własności, Nabywca nie może, poza normalnym prowadzeniem działalności gospodarczej, dokonywać ich zbycia, obciążenia, zastawu lub w jakikolwiek inny sposób oddawać ich pod kontrolę podmiotów trzecich. Nabywcy zabrania się także zbywania towarów w ramach normalnego prowadzenia działalności gospodarczej w momencie, w którym Nabywca wnosi o odroczenia zapłaty lub ogłasza upadłość.

 

11.    Rozwiązanie i zawieszenie

11.1    Jeśli Nabywca nie spełni (terminowo lub odpowiednio) zobowiązań wynikających z zawartej umowy lub jeśli istnieje uzasadniona obawa w tym zakresie, a także w przypadku wniosku o odroczenie zapłaty, upadłości lub likwidacji zakładów Nabywcy oraz w przypadku jego śmierci lub rozwiązania bądź zakończenia umowy przez Nabywcę, jeśli jest on spółką lub jeśli dojdzie do zmiany jego formy działalności gospodarczej, zarządu spółki lub wkładu w aktywa spółki, Sprzedawca ma prawo, w rozsądnym terminie i bez konieczności zawiadomienia o nienależytym wykonaniu umowy oraz bez pośrednictwa sądu, zawiesić lub rozwiązać umowę bez konieczności wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania. 

11.2    Roszczenia Sprzedawcy w zakresie wykonanej już części umowy, jak również szkód wynikających z zawieszenia lub rozwiązania umowy, włączając w to szkody związane z utratą zysku, są natychmiastowo wymagalne.

 

12.    Własność intelektualna

12.1    Sprzedawca zastrzega sobie wszelkie prawa, które posiada w zakresie własności intelektualnej związanej z dostarczonymi przez siebie towarami.

12.2    W przypadkach, w których ze stosowanego przez Sprzedawcę katalogu lub z umowy zawartej między stronami wynika, że dany gatunek otoczony jest ochroną szkółkarską, co jest odpowiednio zaznaczone za pomocą litery (R) za nazwą danego gatunku, Nabywca zobowiązany jest przestrzegać wszystkich zasad wiążących się z tą ochroną. Naruszenie powyższych przepisów prowadzi do tego, że Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z tego powodu szkody poniesione przez Sprzedawcę oraz osoby trzecie.

 

13.    Sprzeczność z przepisami prawa

Jeśli jakikolwiek zapis niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw nie ma zastosowania lub jest sprzeczny z prawem lub porządkiem publicznym, zostanie on uznany za niebyły, przy czym pozostałe zapisy warunków utrzymają swą moc.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakwestionowanego zapisu na zapis zgodny z prawem.

 

14    Upoważniony sąd / prawo właściwe

14.1    Wszelkie spory, łącznie z tymi, które uznawane są tylko przez jedną ze stron, zostaną poddane ocenie sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy. Wszystko powyższe pozostaje bez wpływu na prawo Sprzedawcy do przedłożenia na jego życzenie danego sporu innemu upoważnionemu sądowi.

14.2    Ustalenia artykułu 14.1 nie naruszając praw Sprzedawcy umożliwiają mu pozyskanie decyzji jednego arbitra za pośrednictwem arbitra ustanowionego przez Międzynarodową Izbę Handlu, zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Międzynarodowej Izby Handlu. Miejscem arbitrażu jest Amsterdam, Holandia. Procedura arbitrażu ma miejsce w języku angielskim.

14.3    Odnośnie wszystkich propozycji i ofert przedstawionych przez Sprzedawcę oraz wszystkich umów zawartych między Nabywcą i Sprzedawcą obowiązuje wyłącznie prawo holenderskie.